ربیعی : رئیس جمهوری موافق تعطیلی بود، دستگاه ها فرصت خواستند
 
https://shahrvandonline.ir/25879/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7/
 

https://shahrvandonline.ir/25879/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/193157/ربیعی-:--رئیس-جمهوری-موافق -تعطیلی-بود،--دستگاه-ها-فرصت-خواستند