5 میلیون بیننده برای چهار ماه کنسرت!
 
https://shahrvandonline.ir/26302/5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%aa/
 

https://shahrvandonline.ir/26302/5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%b3%d8%b1%d8%aa/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/193270/5-میلیون-بیننده برای-چهار-ماه-کنسرت!