ماهانه ۱۰۰هزار تومان به ۳۰میلیون نفر تا پایان سال
 
https://shahrvandonline.ir/26936/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b0%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%aa/
 

https://shahrvandonline.ir/26936/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%b1%db%b0%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%b3%db%b0%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%aa/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/193275/ماهانه-۱۰۰هزار-تومان -به-۳۰میلیون-نفر-تا-پایان-سال