معیار استخدام؛ کارآمدی
 
https://shahrvandonline.ir/40484/%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c/
 

https://shahrvandonline.ir/40484/%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%9b-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/195133/معیار-استخدام؛-کارآمدی