سرنوشت 5 میلیون مجرد در ایران
 
https://shahrvandonline.ir/40429/%db%b5%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
 

https://shahrvandonline.ir/40429/%db%b5%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/195134/-سرنوشت-5-میلیون-مجرد-در-ایران