طرح رایگان‌شدن اینترنت برای دانش‌آموزان، معلمان و مدارس
 
https://shahrvandonline.ir/33595/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7/
 

https://shahrvandonline.ir/33595/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/195139/-طرح-رایگان‌شدن-اینترنت -برای-دانش‌آموزان،-معلمان-و-مدارس