سینما را از بین برده و عربده‌کشی و فحاشی رواج داده‌اند!
 
https://shahrvandonline.ir/38658/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%af%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%b4/
 

https://shahrvandonline.ir/38658/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%af%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%ad%d8%a7%d8%b4/


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/195208/سینما-را-از-بین-برده-و-عربده‌کشی--و-فحاشی-رواج-داده‌اند!